Odběr vzorků a zásady pro přejímku keramických obkladových prvků

 

Pravidla pro výběr, vzorkování, kontrolu jakosti a převzetí nebo zamítnutí nezabudovaných keramických obkladových prvků  nám určuje norma ČSN EN ISO 10545-1.

Při použití této části ISO 1045 jsou platné následující definice:

 • Objednávka - množství obkladových prvků, které objednáváme najednou. Objednávku je možné splnit jednou nebo více dodávkami.
 • Dodávka – množství obkladových prvků dodaných během dvou dnů.
 • Homogenní dodávka – dodávka, která se skládá z obkladových prvků stejného výrobce, u kterých předpokládáme jednotnost podmínek výroby a vlastností výrobků
 • Kontrolovaná dávka – množství obkladových prvků předložené ke kontrole za předpokladu jednotnosti podmínek výroby a vlastností výrobků
 • Výběr – určité množství obkladových prvků, které odebereme z kontrolované dávky
 • Rozsah výběru – počet obkladových prvků, který je potřebný ke zkoušení každého znaku jakosti
 • Požadavek – požadované jakostní kritérium, které je pro daný znak jakosti dáno příslušnou evropskou předmětovou normou
 • Vadná jednotka – obkladový prvek, který nevyhovuje požadavku pro daný znak jakosti

Tato část normy ISO 10545 stanovuje přejímací postup dvojím výběrem:

-         Částečně metodou kontroly srovnáváním (pro jednotlivé hodnoty)

-         Částečně metodou kontroly střední hodnoty (průměrné)

Pro každý znak jakosti je stanoveno jiné množství zkoušených prvků (viz tabulka č. 1). Tabulka ke stažení zde.

Kontrolovaná dávka:

Kontrolovaná dávka se může skládat z jedné nebo více homogenních dodávek nebo homogenních dílčích dodávek.

Každá dodávka, která homogenní není, musí být rozdělena na dodávky dílčí, o kterých se předpokládá, že jsou homogenní a pak mohou tvořit kontrolovanou dávku.

V případě, že se heterogenita netýká znaků jakosti, které mají být zkoušeny, lze po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem považovat dávku za homogenní.

Rozsah kontroly

Výběr znaků jakosti, které mají být při kontrole posuzovány se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem a může záviset na velikosti dávky, která bude kontrolována.

Musí být však proveden úplný rozsah zkoušek pro kontrolovanou dávku obkladových prvků, která je větší než 5000 m². Zkoušení není obvykle považováno za nutné, pokud je kontrolovaná dávka menší než 1000m². Zainteresované strany se dohodnou na počtu kontrolovaných dávek.

Vzorkování

 • Místo vzorkování musí dohodnout dodavatel s odběratelem
 • Vzorky se musí z kontrolované dávky odebrat náhodným výběrem a při odběru vzorků může být přítomen jeden nebo dva zástupci z každé zainteresované strany. Musí se odebrat dva výběry, druhý výběr se nemusí zkoušet. Každý z výběrů musí být samostatně zabalen a zaplombován a označen podle dohody mezi zainteresovanými stranami.
 • Jaký je počet obkladových prvků nutný pro zkoušení jednotlivých znaků jakosti je uvedeno ve sloupci 2 tabulky 1.

Vyhodnocení přejímky

1. Vyhodnocení kontroly srovnáváním
 • Pokud je počet vadných jednotek, který byl zjištěn v prvním výběru menší nebo rovný přejímacímu číslu AC₁, které je uvedeno ve sloupci 3 tabulky 1, musíme posoudit kontrolovanou dávku, ze které byl výběr odebrán, jako vyhovující
 • Pokud je počet vadných jednotek zjištěný v prvním výběru větší nebo roven zamítacímu číslu Re₁, uvedenému ve sloupci 4 tabulky 1, posuzujeme kontrolovanou dávku jako nevyhovující
 • V případě, že počet vadných jednotek, který byl zjištěn v prvním výběru leží mezi přejímacím a zamítacím číslem (sloupce 3 a 4 tabulky 1), musí se zkoušet druhý výběr stejného rozsahu.
 • Počet vadných jednotek, které jsme zjistili v prvním a druhém výběru musíme sečíst
 • Pokud je celkový počet vadných jednotek rovný nebo menší než je přejímací číslo Ac₂, které je uvedeno ve sloupci 5 tabulky 1, je kontrolovaná dávky vyhovující.
 • V případě, že celkový počet vadných jednotek je rovný nebo větší než druhé zamítací číslo Re₂, uvedené ve sloupci 6 tabulky 1, kontrolovaná dávka se zamítá.
 • V případě, kdy odpovídající evropská norma požaduje zkoušení více než jedné vlastnosti, odebraný druhý výběr je kontrolován pouze těmi zkušebními metodami, u kterých byl při kontrole prvního výběru zjištěn počet vadných jednotek mezi přejímacím číslem Ac₁ a zamítacím číslem Re₁

 

2. Vyhodnocení kontroly průměrných hodnot
 • Pokud  průměrná hodnota CSNENISO10545-1 výsledků zkoušky prvního výběru vyhovuje požadavkům, kontrolovaná dávka je vyhovující (sloupec 7, tabulka 1)­
 • V případě, že průměrná hodnota  CSNENISO10545-1 nevyhovuje požadavkům, použijeme druhý výběr stejného rozsahu (sloupec 8, tabulka 1).
 • Pokud průměrná hodnota CSNENISO10545-1a  sloučených výsledků zkoušek prvního a druhého výběhu vyhovuje požadavkům, je kontrolovaná dávka vyhovující (sloupe c 9, tabulka 1)
 • Pokud průměrná hodnota CSNENISO10545-1a nevyhovuje požadavkům, kontrolovaná dávka bude nevyhovující (viz sloupec 10, tabulka 1)

Protokol o přejímce

Protokol o přejímce bude obsahovat následující údaje:

 1. Odkaz na tuto část EN ISO 10545
 2. Popis obkladových prvků
 3. Postup vzorkování
 4. Vymezení kontrolní dávky
 5. Určení přijatelnosti pro každý znak jakosti

 

 

 

 

 

 

 

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework