V ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování je odkaz na národní metody, neboť jednotný postup se nepodařilo odsouhlasit. Protiskluznost keramických obkladových prvků se stanovuje podle zkušebních metod používaných v členském státě určení (pokud je předpisy požadováno).

V ČR si výrobce či dovozce keramických obkladových prvků vybere alespoň jednu ze zkušebních metod podle účelu použití (plavecké bazény, schodiště apod.).

Zkoušená podlahovina musí splňovat následující požadavky:

Ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. v § 21 je uvedeno

čl. (2) Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám.

čl. (3) V částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normové hodnoty.

 

 Normové hodnoty jsou uvedeny v ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

v čl. 4.17

Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu odpovídající normovým hodnotám. Pokud tyto normové hodnoty nejsou uvedeny, musí být kritéria protiskluznosti u podlah všech bytových a pobytových místností následující:

 – součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30 nebo

úhel kluzu nejméně

Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, částí staveb uvedených ve zvláštním právním předpisu (rozumí se Vyhl. č. 268/2009Sb. apod.) následující:

 – součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo

úhel kluzu nejméně 10°

Dále je v čl. 7.23 ČSN 7445 05 Skluznost uvedeno:

Skluznost se zkouší podle zkušebních metod uvedených v příslušných normách pro jednotlivé výrobkové skupiny.

 

Pro schodiště a šikmé rampy jsou požadavky uvedeny v ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky v čl. 6.3

 

Pochozí plocha schodišťových stupňů musí splňovat tyto požadavky:

 – součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo

úhel kluzu nejméně 10°

Při předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany musí protiskluzová úprava splňovat tyto požadavky:

 – součinitel smykového tření nejméně 0,6 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 50 nebo

úhel kluzu nejméně 13°

Po celé ploše ramen šikmých ramp musí protiskluzová úprava splňovat tyto požadavky:

 – součinitel smykového tření nejméně 0,5+ tg α nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 ×(1+tg α) nebo

úhel kluzu nejméně 10° ×(1+tg α)

kde α je úhel sklonu ramene šikmé rampy.

 

Pro bazény jsou požadavky uvedeny v ČSN EN 13451-1 Vybavení plaveckých bazénů

Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody v čl. 4.10

 

Povrchy zařízení

 Skupina zatřídění

Instalované ve vodorovné ploše bazénu o hloubce vody

od 800 mm do 1 350 mm

12°

 

Instalované ve vodorovné ploše bazénu o hloubce vody

od 0 mm do 800 mm

instalované v ploše bazénu se sklonem do 8° o hloubce vody

od 0 mm do 1 350 mm

instalované na plochách v okolí bazénu, které jsou občas

mokré

 

 

18°

 

 Instalované v ploše bazénu se sklonem přes 8° o hloubce

vody od 0 mm do 1 350 mm

stupně, startovací bloky, nášlapné plochy žebříků a

žebříkových schodišť

 

 

24°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramické obkladové prvky se zkouší následujícími zkušebními postupy:

 

ČSN 72 5191:2004 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

Ekvivalentní prEN 13552:1999 Keramické obkladové prvky. Stanovení součinitele tření

– stanovení statického i dynamického součinitele tření

– pro stanovení se používá kalibrovaný standard 1 zkušebního povrchu

– podlahovinu charakterizuje 1 hodnota součinitele tření za sucha a 1 hodnota součinitele tření za vlhka

 

Statický součinitel tření se vypočte na základě zjištěné maximální horizontální síly nezbytné k vyvolání pohybu mezi zkušebním pryžovým standardem a obkladovým prvkem. Zkouška se provádí za sucha a za vlhka.

 protiskluznost

Dynamický součinitel tření se zjistí klouzáním zatíženého zkušebního pryžového standardu na zkoušeném obkladovém prvku za konstantní rychlosti na vodorovných površích. Zkouška se provádí za sucha a za vlhka.

 protiskluznost2

Stanovení úhlu kluzu na protiskluzné lávce

• DIN 51097:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro prostory se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Mokré prostory pro chůzi bez bot.

• DIN 51130:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím uklouznutí.

• prEN 13552:1999 Keramické obkladové prvky. Stanovení součinitele tření (vazba na ISO 10545-17:1995)

• ČSN 72 5191:2004 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

 

DIN 51097:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro prostory se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Mokré prostory pro chůzi bez bot.

– úhel kluzu ³ 12 označení A:

• použití do prostor převlékáren, brouzdališť, bazénu, kde není hloubka menší než 80 cm

 – úhel kluzu ³ 18 označení B:

• použití do sprch, na okraje a dno bazénů v zóně pro neplavce, kde je hloubka menší než 80 cm, schody mimo bazény

 – úhel kluzu ³ 24 označení C:

• použití na schody do vody, průchozí bazény, skloněné okraje bazénů

 

 DIN 51130:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro pracoviště se zvýšeným nebezpečím uklouznutí.

– R 9 (úhel 6-10 st.)

• prodejny, zákaznické prostory, masážní prostory, lékařské praxe, laboratoře, kadeřnické salony, chodby ve školách, prostory tříd…

 – R 10 (úhel 10-19 st.)

• sklady, malé kuchyně, sanitární místnosti, kavárny, čajovny….

 – R 11 (úhel 19-27 st.)

• výrobny, kuchyně do 100 obědů za den, školní kuchyně, prodejny, letadlové haly, autoservisy….

 – R 12 (úhel 27-35 st.)

• mlékárny, udírny, kuchyně nad 100 obědů za den, velkokuchyně, čistírny odpadních vod, stanoviště vozidel, chladírny, hasičské zbrojnice…

 – R 13 (úhel větší než 35 st.) + kombinace s tzv. „výtlačným objemem“ v kategoriích V4, V6, V8 a V10

• rafinerie, jatky, výrobna uzenin

 protiskluznost3

 

 

Protiskluznost - metoda kyvadla

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

 Ekvivalentní prEN 13552:1999 Keramické obkladové prvky. Stanovení součinitele tření (vazba na ISO 10545-17:1995)

– Stanovení třecí síly pomocí kyvadla, na jehož konci je umístěna pryž o konkrétních parametrech a ve spodní části kyvné dráhy zkušební vzorek. Třecí síla se určuje z dosaženého úhlu vychýlení kyvadla (při konstantní výchozí poloze kyvadla).

 protiskluznost4

 

Pracovní kontakt: Ing. Hana Kotorová

TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň

Zahradní 15, 326 00 Plzeň

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon: 377 243 331

fax: 377 244 158

mobil: 608 511 083

Nejdůležitější hlediska pro posouzení bezpečnosti

keramických dlažeb

V ČR jsou používány následující metody stanovení protiskluznosti:

 

součinitel smykového tření

metoda kyvadla

metody zkušební lávky

 

V ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování je odkaz na národní metody, neboť jednotný postup se nepodařilo odsouhlasit.

Protiskluznost keramických obkladových prvků se stanovuje podle zkušebních metod používaných

 v členském státě určení (pokud je předpisy požadováno).

V ČR si výrobce či dovozce keramických obkladových prvků vybere alespoň jednu ze zkušebních metod podle účelu použití (plavecké bazény, schodiště apod.).

Zkoušená podlahovina musí splňovat následující požadavky:

Ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb. v § 21 je uvedeno

čl. (2) Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám.

čl. (3) V částech staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, musí protiskluzová úprava povrchu podlahy splňovat normové hodnoty.

 

 

Normové hodnoty jsou uvedeny v ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

v čl. 4.17 

 

Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu odpovídající normovým hodnotám. Pokud tyto normové hodnoty nejsou uvedeny, musí být kritéria protiskluznosti u podlah všech bytových a pobytových místností následující:

 

součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30 nebo

úhel kluzu nejméně

 

Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, částí staveb uvedených ve zvláštním právním předpisu (rozumí se Vyhl. č. 268/2009Sb. apod.) následující:

 

součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo

úhel kluzu nejméně 10°

 

Dále je v čl. 7.23 ČSN 7445 05 Skluznost uvedeno:

Skluznost se zkouší podle zkušebních metod uvedených v příslušných normách pro jednotlivé výrobkové skupiny.

 

 

 

Pro schodiště a šikmé rampy jsou požadavky uvedeny v ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky v čl. 6.3 

 

Pochozí plocha schodišťových stupňů musí splňovat tyto požadavky:

 

součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo

úhel kluzu nejméně 10°

 

 

Při předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany musí protiskluzová úprava splňovat tyto požadavky:

 

součinitel smykového tření nejméně 0,6 nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 50 nebo

úhel kluzu nejméně 13°

 

 

Po celé ploše ramen šikmých ramp musí protiskluzová úprava splňovat tyto požadavky:

 

součinitel smykového tření nejméně 0,5+ tg α nebo

hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 ×(1+tg α) nebo

úhel kluzu nejméně 10° ×(1+tg α)

kde α je úhel sklonu ramene šikmé rampy.

 

 

Pro bazény jsou požadavky uvedeny v ČSN EN 13451-1 Vybavení plaveckých bazénů

Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody v čl. 4.10 

 

 

Povrchy zařízení

 

Skupina zatřídění

 

 

Instalované ve vodorovné ploše bazénu o hloubce vody

od 800 mm do 1 350 mm 

 

 

12° 

Instalované ve vodorovné ploše bazénu o hloubce vody

od 0 mm do 800 mm

instalované v ploše bazénu se sklonem do 8° o hloubce vody

od 0 mm do 1 350 mm

instalované na plochách v okolí bazénu, které jsou občas

mokré 

 

 

18°

 

 

Instalované v ploše bazénu se sklonem přes 8° o hloubce

vody od 0 mm do 1 350 mm

stupně, startovací bloky, nášlapné plochy žebříků a

žebříkových schodišť

 

 

24° 

 

 

 

 

Keramické obkladové prvky se zkouší následujícími zkušebními postupy:

 

ČSN 72 5191:2004 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

Ekvivalentní prEN 13552:1999 Keramické obkladové prvky. Stanovení součinitele

tření

stanovení statického i dynamického součinitele tření

pro stanovení se používá kalibrovaný standard 1 zkušebního povrchu

podlahovinu charakterizuje 1 hodnota součinitele tření za sucha

   a 1 hodnota součinitele tření za vlhka

 

Statický součinitel tření se vypočte na základě zjištěné maximální horizontální

síly nezbytné k vyvolání pohybu mezi zkušebním pryžovým standardem a obkladovým prvkem. Zkouška se provádí za sucha a za vlhka.

 

Dynamický součinitel tření se zjistí klouzáním zatíženého zkušebního

pryžového standardu na zkoušeném obkladovém prvku za konstantní rychlosti na vodorovných površích. Zkouška se provádí za sucha a za vlhka.

 

Stanovení úhlu kluzu na protiskluzné lávce

 

DIN 51097:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro prostory se

zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Mokré prostory pro chůzi bez bot.

DIN 51130:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro pracoviště se

zvýšeným nebezpečím uklouznutí.

prEN 13552:1999 Keramické obkladové prvky. Stanovení součinitele tření

(vazba na ISO 10545-17:1995)

ČSN 72 5191:2004 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

 

 

DIN 51097:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro prostory

se zvýšeným nebezpečím uklouznutí. Mokré prostory pro chůzi bez bot.

 

úhel kluzu ³ 12 označení A:

použití do prostor převlékáren, brouzdališť, bazénu, kde není hloubka menší než 80 cm

 

úhel kluzu ³ 18 označení B:

použití do sprch, na okraje a dno bazénů v zóně pro neplavce, kde je hloubka menší než 80 cm, schody mimo bazény

 

úhel kluzu ³ 24 označení C:

použití na schody do vody, průchozí bazény, skloněné okraje bazénů

 

 

 

 

 

 

DIN 51130:1992 Zkoušení protiskluznosti podlahových krytin pro pracoviště

se zvýšeným nebezpečím uklouznutí.

 

R 9 (úhel 6-10 st.)

prodejny, zákaznické prostory, masážní prostory, lékařské praxe, laboratoře, kadeřnické salony, chodby ve školách, prostory tříd…

 

R 10 (úhel 10-19 st.)

sklady, malé kuchyně, sanitární místnosti, kavárny, čajovny….

 

R 11 (úhel 19-27 st.)

výrobny, kuchyně do 100 obědů za den, školní kuchyně, prodejny, letadlové haly, autoservisy….

 

R 12 (úhel 27-35 st.)

mlékárny, udírny, kuchyně nad 100 obědů za den, velkokuchyně, čistírny odpadních vod, stanoviště vozidel, chladírny, hasičské zbrojnice…

 

R 13 (úhel větší než 35 st.) + kombinace s tzv. „výtlačným objemem“ v kategoriích V4, V6, V8 a V10

rafinerie, jatky, výrobna uzenin 

 

 

 

Protiskluznost - metoda kyvadla

 

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti

 

Ekvivalentní prEN 13552:1999 Keramické obkladové prvky. Stanovení součinitele

tření (vazba na ISO 10545-17:1995)

Stanovení třecí síly pomocí kyvadla, na jehož konci je umístěna pryž o konkrétních parametrech

 a ve spodní části kyvné dráhy zkušební vzorek. Třecí síla se určuje z dosaženého úhlu vychýlení kyvadla (při konstantní výchozí poloze kyvadla).

 

 

Pracovní kontakt: Ing. Hana Kotorová

TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň

Zahradní 15, 326 00 Plzeň

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

telefon: 377 243 331

fax: 377 244 158

mobil: 608 511 083 

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework